วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปัญหาธรรมนำความทุกข์เพราะธรรมชาติธรรม

ปัญหาธรรมนำความทุกข์ธรรมชาติทำ
ธรรมชาตินำความปรวนแปรสิ่งใดให้
ในวิชชาน่าจะหยุดธรรมอันใด
ธรรมชาติใดไร้ธรรมชาติปราชญ์ชีวาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น