วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เอื้อมอย่างไรไม่ถึงเงื้อง่า


เอื้อมอย่างไรไม่ถึงเงื้อง่า
เอื้อมไกลสุดตาเอื้อมไม่มีถึง
เอื้อมเอยของรักคิดของเราจึง
เอื้อมไปไม่ถึงอาตม์ซึ่งเราตาย

เอื้อมเอยเอื้อมเอ่ยเอือมเอื่อมเอื้อม
เอื้อมไฉนใยยิ่งยิ่งหายยิ่งห่าง
เอื้อมของของหายเอื้อมกายภัยทาง
เอื้อมสูงสุดปางเอื้อมจางอารยชน

เอื้อมถึงแม้นั่งห่างไกลใจธรรม
เอื้อมถึงแม้กรรมหนักหนาอาเพศ
เอื้อมถึงแม้ไกลปฏิบัติใดใจเจต
เอื้อมถึงฤเดชเดชาพาไป


วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การให้ทานในสิ่งใดย่อมได้รับซึ่งผลตอบ


การให้ทานในสิ่งใดย่อมได้รับซึ่งผลตอบ
ทานในตอบผลกายามาส่งผล
ทานในตอบผลทางใจให้จิตยล
ทานในผลในกิริยาวาจากรรม
ทานในอาหารที่ให้ได้รับแน่
ทานในแท้แน่ของงามตามส่งผล
ทานในของที่สวยเลิศสุขทุกข์ปน
ทานในสนสวยสุขใส่กายการกรรม
ทานเท่าไรก็ย่อมได้ในส่งกลับ
ทานทำจับนับสิ่งใดใสสุดเจิด
ทานในของหอมทิพย์ธรรมประสบเพลิด
ทานในเกิดทานในตายในส่งธรรม
ทานในเมตตาไคลครเมตตาคืน
ทานในผืนกรุณาฟ้าร่มฉัตร
ทานในมุทิตาภัทรวัฒน์
ทานในปัจจัยในเจกอุเบกขากรรม

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

แท้แน่ทองผ่องพราวผ่องตระกรองตระการ

แท้ทองทานวันสว่างทานสดสวย
แท้ทองแท้แน่ทองงามสยามรวย
แท้แน่ด้วยทองที่แท้แลยุคทอง


มะรังมะเรืองเฟื้องฟุ้งสูงสว่าง

มะเรืองมะรางพร้างฟ้าสวาสวรรค์
มะเรืองมะเเร้แพรพราวตาพริ้มแพรพลัน
มะเรืองพราวพร้างงามสง่าวันมะรังมะเรืองวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กรรมคือหน้าที่ต้องทำกุศล


กรรมคือหน้าที่ต้องทำกุศล
กรรมก่อการดีผลซ้ำสิ่งไหน
กรรมก่อการกิจส่งกรรมใครใคร
กรรมก่อการให้ได้ผลตอบกรรม

กรรมใหม่เก่าปลุกเร้ากรรมสน
กรรมเก่ามากชนผลักผลส่งให้
กรรมใหม่บางอย่างยากยิ่งธรรมใจ
กรรมเก่ากรรมใหม่รู้แล้วแน่ใจมีกรรม

กรรมเก่าแน่มีกรรมเก่าแสนดีส่งผล
กรรมเก่ามากล้นกรรมเก่าให้ผลกรรมให้
กรรมเก่าไม่มีมีหรือเกิดเพื่อกรรมใด
กรรมเก่ามากให้กรรมเก่าเพื่อใครในกรรม

กรรมใหม่ในขณะกรรมละกรรมหลอกกลอกกลับ
กรรมใหม่ไม่ขยับกรรมกลับไม่ขยายกรรมร้ายหลีกหนี
กรรมใหม่ถึงแล้วแคว้นอโหสิกรรมคณะคณากรรมดี กรรมใหม่ใสที่กรรมมีสุดสางเส้นทางสุดกรรมกำ

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

นกมีเสรีที่แท้แท้แน่บินได้

นกมีเสรีที่แท้แท้แน่บินได้
จะบินไปจะบินมาผาเผ่นโผน
จะบินสูงบินต่ำนำบินโจน
นกบินโพ้นแผ่นผกนกบินจริง

นกอิสระณะเรือนร่างและเรือนใจ
ปีกบินในถิ่นเเดนดินบินสูงเขต
บินวนเวียนโฉบบินยลทุกประเทศ
นกไร้เขตเหินเวหาน่าดูบิน
ประเหินหินน้องเป็ดน้องไก่

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รักษาลมหายใจเอาไว้

รักษาลมหายใจเอาไว้เขียนเรื่องราว
รักษาพราวลมหายใจในลมเพลง
รักษาลมหายใจคราวพูดดังเก่ง
รักษาเพลงลมหายใจในคิดคำ
รักษาลมหายใจร่างทางเสมอ
รักษาเธอเสมอสม่ำลมสายถอน
รักษาลมที่ฉลาดฤาโง่คลอน
รักษาก่อนรักษาหลังครั้งมีลม