วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

คิดไม่เห็น


 คิดก็ถึงคิดยังถังคิดแล้วถึง
 คิดไม่ถึงคิดไม่ซึ้งคิดคอดเข็ญ
 คิดเท่าไรคิดต้องได้คิดอยากเป็น
 คิดแล้วเห็นคิดไม่เห็นคิดคนคน

 ปรนิมมิต


วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เราไม่ห้าม
เราไม่ห้ามการหลับหรือการตื่น
เราไม่ฝืนจริงใจฤดีหา
เราไม่คิดเราไม่นึกในเวลา
เราไม่ว่าเวลาใครเท่าไรมี

 เราไม่นับเราไม่นึกเราไม่ค้น
เราไม่วนขนเขตอะไรที่
เราไม่ว่าความแท้แน่วลี
เราไม่มีเราไม่มาเราไม่เมือง

 เราไม่ห้ามในบุญญาฟ้ากำเนิด
 เราไม่ห้ามกรรมเกิดที่สุดหรู
เราไม่ห้ามขุ่นข้องหมองใจดู
เราไม่คู่เราไม่คำเราไม่ครา

 เราไม่ห้ามใครจะคิดใครจะนึก
เราไม่ห้ามใครจะฝึกตรึกเขตขันธ์
เราไม่ห้ามกรรมเวรใครใครกัน
เราไม่ห้ามในสวรรค์ในนิพพาน


 เราไม่ห้ามตามใจผไทท่าน
เราไม่ห้ามใดกันวรรณต่างทั่ว
เราไม่ห้ามอีกแล้วตัวของตัว
เราไม่ห้ามแห่งทั่วปรมัตตัง 

เราไม่ห้ามหยามหยาบและหยามเหยียด
 เราไม่ห้ามใครเบียดแล้วสุขสันต์
 เราไม่ห้ามตามสบายเรื่องใครกัน
 เราไม่ห้ามครามครั่นวันเห็นตรง

 เราไม่ห้ามเราไม่เห็นเราไม่หัน
 เราไม่ผันเราไม่ผินเราไม่โผ
เราไม่คิดเราไม่นึกเราไม่โว
เราไม่โอ๋เราไม่เอ๋เราไม่เอา


 เราไม่ห้ามใครอีกต่อไป 

เหตุและผล


เหตุผลที่กำเนิดเกิดมาเป็น
 เหตุผลเช่นอย่างเหตุอะไรอยู่
 เหตุผลเกิดที่ตรงไหนใครตามดู
เหตุผลสู่สร้างสันต์วันเกิดมี
 เหตุผลที่ไม่ดีพอพอไม่ได้
เหตุผลใดสรรค์หาเหตุมาเจตกฏ
เหตุผลเลิศแสนประเสริฐแสวงลด
เหตุผลทดธรรมใดสืบเสาะที
เหตุผลใดไม่ผิดศีลที่มองก่่อ
เหตุผลพอเพียงแล้วไม่มองหา
 เหตุผลได้แสนสุขแสนแดนวดา
 เหตุผลพาพบเพื่อนกรรมทำอันใด
 เหตุผลใดเฝ้าเพียรพยายามก่อ
 เหตุผลต่อเติมตามไม่งามใส
เหตุผลแล้วหนุ่มสาวเหมาะสมใจ
เหตุผลใดสุขแสดงแสวงโดย

เหตุผลต่อที่อันใดได้แท้จริง
เหตุผลยิ่งยามยากเย็นยงหยุด
เหตุผลใดไม่หยุดได้ใจเลี้ยวรุด
เหตุผลฉุดกระชากเช่นเห็นธรรมใด

เหตุผลดีไม่มีความงามทุกสิ่ง
เหตุผลสิ่งงามสวยไม่ทุกอย่าง
เหตุผลเพราะว่ารักนั้นใช่ทุกทาง
เหตุผลอย่างดีงามตามได้ยล
เหตุผลเริ่มหาทางไปสร้างเหตุ
เหตุผลเจตนาจงลงสร้างสรรค์
 เหตุผลร้ายในรักที่ทุกข์วัน
 เหตุผลนั้นเหตุผลนี้ไม่ดีจัง
เหตุผลดีมีเหตุผลต้นตอติด
เหตุผลบิดเบียนบาดทำใดบท
เหตุผลผิดศีลงามธรรมที่ยศ
 เหตุผลกฏการเกราะเลาะผกพัน
 เหตุผลแบกบริสุทธิ์บริษัท
 เหตุผลปัจจัยทำนำเเบ่งทั่ว
เหตุผลธรรมนำตามเพราะงามตัว
เหตุผลบัวงามดีมีสีใด
 เหตุผลร้ายเหตุผลริบหยิบได้ดับ
เหตุผลลับเหตุผลแจ้งเหตุใดหนา
เหตุผลได้เพราะเหตุผลชนนำพา
เหตุผลหนามากด้วยสุดดีงาม
เหตุผลรักเหตุผลรบจบลงแล้ว
เหตุผลแววต่อไปมีให้เห็น
 เหตุผลสมบูรณ์เหมาะเพราะใครเป็น
เหตุผลเช่นเป็นเหตุเจตตนาจอง
 เหตุผลรักเหตุผลร่วมเหตุผลเรียก
 เหตุผลเพรียกหาใครใยเติมต่อ
เหตุผลเพราะรักแท้เป็นต้นตอ
เหตุผลก่อกิจเกิดเจิดแจงใจ
เหตุผลนั้นบังเกิดเปิดได้ดั่ง
 เหตุผลยังไม่มีเหตุไม่มีผล
เหตุผลแร้วแจวลับจับใครวน
 เหตุผลสนงมงายไร้งมงม
เหตุผลเกิดเพลิดเพลินตาพาให้เหมาะ
เหตุผลเจาะจงอย่างไรใจเหตุอยู่
เหตุผลร้ายใจไม่รับใจไม่ดู
 เหตุผลคู่อยู่กับคนและสัตว์ใด
 เหตุผลได้เหตุผลเสียจึงมาสุด
เหตุผลหยุดเฉือนแชแย่เหตุไหน
เหตุผลเพราะที่แห่งนี้โลกอะไร
เหตุผลใยเหตุผลยงคงกระพัน เหตุผล

วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

อากาศธาตุอากาศยาน


อากาศไม่มีรูปสุดเห็นร่าง
อากาศกว้างทางสว่างสุดแสงใส
อากาศมีเต็มขวดขวดของใคร
อากาศใสอากาศเสียอากาศซา


อากาศมีกล่องใส่ใครเห็นดู
อากาศเพียงผ่านสู่ธาตุธรรมดุจ
อากาศยานครั้งยังสูนิรุทธ์
อากาศสุดที่แสนชอบสบายใด

อากาศที่ถูกกดธรรมที่ขัด
อากาศพลัดผุดกำเนิดเกิดฟองไข่
อากาศนอกไข่แท้นอกสิ่งใด
อากาศไร้ก๊าซในอากาศเทียม


อากาศอยู่ในโกรธในอากด
อากาศลดอากาศขึ้นอากาศใส
อากาศอยู่ได้ที่ทุกเพราะอะไร
อากรอบครอบเอาไว้ใช่เก่งจัง

นายนายนาย

นายนายนายนายคือใครใครคือนาย
นายดูนายนายทำนานาธรรมใหน
นายผู้นำมีลูกน้องมีเจ้านาย
นายนายจ่ายค่าแรงทำนำปกครอง

นายเป็นนายข้าเป็นข้าน่าขบคิด
นายจ่ายนิดนายจ่ายน้อยค่่าแรงขน
นายอย่าวนนายอย่ามึนค่าแรงคน
นายคงสนคนทำงานท่านทำดี

นายสุขนายข้าก็สุขสุขจริงดั่ง
นายหนานายมีทุกขังพังจริงซี่
นายที่รักนายสูงค่าเทอดทูนมี
นายมีศรีนายมีที่นายมีเงิน

นายนายจ้างและลูกจ้างทางสวยสุด
นายสดุดนายไม่กิจลูกจ้างหลัง
นายไม่รู้นายไม่รับนายไม่ฟัง
นายไม่สั่งไม่มีจ้างจบทางใคร

นายไม่มีจะจ่ายจ้างทางงานสุด
นายไม่พูดนายไม่บ่นลูกจ้างไหน
นายเอยนายหรือไม่นายอยู่ที่ใคร
นายไม่จ่ายนายไม่จุงงานจบกัน

นายไม่รักนายไม่ชอบทำตัวยาก
นายลำบากนายสุดบ่นคนยากเข็น
นายใช้แล้วแล้วไม่ใช้ไหนจึงเป็น
นายใช้เช่นเป็นเปลี่ยนชาติทาสเป็นนาย

นายใช้มากนายใช้น้อยนายไม่ใช้
นายไม่ให้นายไม่ช่วยซวยจริงเขา
นายไม่เคยนายไม่คุ้นเห็นใจเรา
นายของเขานายไม่เรานายไม่นาย


นายจ๋านายนายคือนายผู้มีคุณ
นายเกื้อหนุนมีบุญคุณให้ทุกที่
นายเจ้านายนายนายจ้างสั่งทุกที
นายนายมีศรีบุญคำนำบุญคุณ
วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

หน้าที่


เมื่อหน้าที่ไม่มีกรงตรงหน้าที่

กายไม่มีไม่มีกายแสนสุขสันต์

อาตมันอันตมาตศาตร์ใดกัน

อรหันต์ปรมัตอัตตามา

หน้าที่ให้ไม่มีเราไม่มีวัน

หน้าทีกลั่นเดินกลางสังสารสา

หน้าทีสุดเลิศล้ำคำวาจา

หน้าที่หาทางแสวงเพื่อผู้ใดกัน

หน้าที่เปิดสวรรค์ตาคราทุกข์ทก

หน้าตระหนกหน้าตำหนิน่่าตระหนัก

หน้าที่เกิดเป็นหลุดพ้นหรือไปพรรค

หน้าที่ผลักจักรธรรมใดใจจักรตรงหน้ามาหยุดหน้ามาหยักหน้ามาหยิก
หน้าที่จิกแจงใจหัวใจค่า
หน้าที่มีหรือไม่เมื่อเกิดมา
หน้าที่ล้าหน่ายระอาสังขารใคร

หน้าตรงที่ที่ตรงหน้าสุดน่ารัก
หน้าที่หนักจักรทำมาค่าสิ่งไหน
หน้าที่แร้วแนวที่รักเกาะเกี่ยวใจ
หน้าที่ให้หน้าที่รับนับความดี

หน้าที่ลับหน้าที่ลึกหน้าที่เลิศ
หน้าที่เปิดสว่างใจในทุกข์ท่าน
หน้าตรงนี้หนี้ตรงไหนใครรู้ทัน
หน้านับวันนั้นนับวานนานนับนา

ผู้ใด

ผู้ใดใดในโลกล้วนอนิจจัง
ผู้ใดดั่งอมตายาแสนเลิศ
ผู้ใดดายดุจเดียวเพรียวประเสริญ
ผู้ใดเปิดธรรมมานราดล

ผู้ใดได้ผู้ใดดีผู้ใดด่ำ
ผู้ใดกรรมงามเหลือจิตสวยใส
ผู้ใดภพ

ไร้รอยเท้า

ไร้รอยเท้าไร้รอยทุกข์ไร้ราฑิต
ไร้รอยจริตจะหลอมหลักจะลงแหล่ง
ไร้รอยฤารึรอยไรไร้หนักแรง
ไร้รอยแห่งแผ่นหินผาแผ่นผืนทราย

วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รักเสมอ

บุญใดเสมอเสมือนสว่างสุด
บุญดุจดาวใจไสวสว่าง
บุญแดสว่างใจถึงทาง
บุญสว่างทางลูกรักโฟม


เพื่อผู้ใด

เพื่อผู้ใดจึงกำเนิดเกิดมาเป็น
เพื่อผู้ใดจึงเป็นเช่นเรื่องหลากหลาย
เพื่อผู้ใดต้องก่อเกิดกิจกรรมกาย
เพื่อผู้ใดเรื่องใดใดได้ดั่งดล


แม่ให้เล็กเป็น
จาก
https://www.facebook.com/samkokview/photos/a.137927262914378.15635.137709502936154/843024675737963/?type=1&theater

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ไปคนเดียว


ไปคนเดียวไปคนเดียวไปหลายคนไปกับใคร
ไปอย่างไรไปอย่างรวยไปอย่างลง
ไปอย่างร้ายไปอย่างรักไปอย่างหลง
ไปอย่างปลงไปอย่างลาไปอย่างรน
ไปอย่างเเร้วไปอย่างรับไปอย่างริ
ไปอย่างติไปอย่างตรอกไปอย่างสง
ไปอย่างสะไปอย่างสุขไปอย่างปลง
ไปอย่างจงไปอย่างจมไปจากใจ
ไปอย่างจำไปอย่างจนไปจากไป
ไปแค่ไหนไหนแค่นั้นไปค้นหา
ไปอย่างล้มไปอย่างลับไปอย่าข้า
ไปไม่มาไปมุ่งหมายไปหมดมีไม่มีอะไที่แน่่มีแต่ความตายเป็นของแน่นอน

วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

จันทรุปราคา


จันทร์เจ้าเเจ่มเจิดแจ้งจะจริงจันทร์

ทรุทะลั่นทะโลกทะล่องทุราทำหลง

ปราประหลักประหลอกประเร้นปะลิงปะลง

คาราคำรงค์คุรงคุรีค่ารุญค่าไร

 โลกไหนไม่น่ากลัวบ้าง? ที่ที่มีเลือดเนื้อและที่ที่มีดวงใจ @@@@@@@@@ ข่าวจันทร์สีเลือด http://m.sanook.com/tablet/news_detail/latest/1679849/

วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557

คนถือชั่ง


คนถือตราชั่ง คนคนคราครวญคือคนคนคน ถือทนทนโธ้โถทนถดถัง ตราตรองตาตกตรึกตนตังตัง ชั่งชังฉั่งชั่งชางชมชนชม

ตุลยา


ตุลยาตาลุ ยลตนลุยา
 ตุลากาตาลุกันตันละกว้าง
ตุลาคมตมลำคาตารำคราง
 ตุลาอย่างต่างเรายาตาลงยล

หนีไม่พ้น


รอวันตายอย่างแน่ใจไม่กรรมหนัก

 รอวันจักสังขารกายไม่งามแล้ว

รอวันแตกแปลกแยกร่างจบจริงแจว

 รอวันแร้วแววหลุดล่องผ่องแผ้วใจ 

ถึงวันตายถึงวันหมดถึงวันเปลี่ยน

ถึงวันเรียนถึงวันรู้ถึงธรรมค่า

ถึงวันจบถึงวันจากมากอัตตา

 ถึงวันลาถึงวันค่าถึงวันวาย 

ถึงไม่ถึงทำไม่ทำทางไม่ทาง

รู้ไม่รู้วางไม่วางอย่างไม่ขำ

 หลงไม่หลงไหลไม่ไหลค่ำไม่ค่ำ

กำไม่กำเกิดไม่เกิดกัมมะกาย

โลก

โลกนี้โลกหน้าโลกก่อน
โลกก้อนหลอนหลอกพอกผลัก
โลกแล้วแหลวแหลกแบกนัก
โลกตักโลกตวงบ่วงมาร
โลกเก่าโลกใหม่วิไลหรู
โลกหมูช่องทางสร้างสรรค์
โลกเปิดทางให้ผิดทาง
โลกพรางหลอกไว้ได้ตรอง

แสงดาว

แสงดาวสว่างใดไสวเด่น
แสงเย็นสบายใจไหนจะเหมือน
แสงดาสง่าแดนแสนธรรมเตือน
แสงเรือนเสมือนได้ให้ธรรมจริง

แสงกายไฉนงามยามไม่สวย
แสงรวยช่วยนำบุญสว่างหรู
แสงยาภาษางามตามจำดู
แสงสู่สว่างแสงแรงกรรมใด

แสงสรรค์สวรรค์คราถ้าลืมทุกข์
แสงสุขเมือใจออกนอกทุกข์ขันธุ์
แสงแวบแนบนำสุขทุกข์คืนวัน
แสงพลันนั่นอาลัยไม่มีตน

แสงใสหทัยต้อง