วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เราไม่ห้าม
เราไม่ห้ามการหลับหรือการตื่น
เราไม่ฝืนจริงใจฤดีหา
เราไม่คิดเราไม่นึกในเวลา
เราไม่ว่าเวลาใครเท่าไรมี

 เราไม่นับเราไม่นึกเราไม่ค้น
เราไม่วนขนเขตอะไรที่
เราไม่ว่าความแท้แน่วลี
เราไม่มีเราไม่มาเราไม่เมือง

 เราไม่ห้ามในบุญญาฟ้ากำเนิด
 เราไม่ห้ามกรรมเกิดที่สุดหรู
เราไม่ห้ามขุ่นข้องหมองใจดู
เราไม่คู่เราไม่คำเราไม่ครา

 เราไม่ห้ามใครจะคิดใครจะนึก
เราไม่ห้ามใครจะฝึกตรึกเขตขันธ์
เราไม่ห้ามกรรมเวรใครใครกัน
เราไม่ห้ามในสวรรค์ในนิพพาน


 เราไม่ห้ามตามใจผไทท่าน
เราไม่ห้ามใดกันวรรณต่างทั่ว
เราไม่ห้ามอีกแล้วตัวของตัว
เราไม่ห้ามแห่งทั่วปรมัตตัง 

เราไม่ห้ามหยามหยาบและหยามเหยียด
 เราไม่ห้ามใครเบียดแล้วสุขสันต์
 เราไม่ห้ามตามสบายเรื่องใครกัน
 เราไม่ห้ามครามครั่นวันเห็นตรง

 เราไม่ห้ามเราไม่เห็นเราไม่หัน
 เราไม่ผันเราไม่ผินเราไม่โผ
เราไม่คิดเราไม่นึกเราไม่โว
เราไม่โอ๋เราไม่เอ๋เราไม่เอา


 เราไม่ห้ามใครอีกต่อไป 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น