วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ทุกขณะ

ความจริงทุกขณะร่างกายความคิดร่างร้ายความความคิดร่างดี
ความจริงร่างกายทุกข์มีร่างในร่างนี้ร่างมีไว้ใช้
ความจริงร่างกายเป็นทุกนำมาเพื่อประโยชน์รับใช้ร่างใคร
ความจริงร่างกายนำไปพบเรื่องยิ่งใหญ่พบเรื่องธรรมดา

ความจริงร่างขันธ์นำมาเพื่อคอยรักษาร่างเขาฤาคง
ความจริงร่างกายประสงค์ร่างกายมั่นคงของเราก่อนเขา
ความจริงร่างกายประโยชน์ร่างขันธ์มีโทษรับไว้หนักเบา
ความจริงร่างกายโรคเร้าเพราะผลักร้ายเร้าร่างกายร่างมี

ความจริงขณะหัวคิดสุงสุดชีวิตร่างฤทธิ์ทำได้
ความจริงขณะร่างใครกายบังคับร่างให้บังคับร่างรับ
ความจริงกำยำร่างกายกำเนิดร่างหน่ายหรือแข็งแรงกัปป
ความจริงมีร่างไว้นับหากไร้ร่างกัปปตัวตนดีใด

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ปัญหา

ปัญหาหาปัญหาหา
ปัญญาญาปัญปัญไหน
ปันหาหาปันสิ่งใด
ปันใครปันคนปันคลาย

มากมายมายด์มากมากกาย
มากหมายหมายมากมากมาก
มากมายมายมักมักบาก
มายมากมากมักชอบไม่ชอบเป็น

พาใจใจพาเเล่นโรจน์
พาโกรธพากลับวับหาย
พาใจใจพาฝ่าไป
พาใจใจพาข้ามแดน
พาใจใจพาท่องเที่ยว
พาเลี้ยวลัดเลาะเหมาะเหมา
พาใจใจพาหนาเรา
พาเขลาพาของพาคง
พาใจใจพาเหนือกว่า
พาใจใจพาต่ำเขา
พาใจใจพากำเรา
พาเขาพาเหมาใจใคร

อ่อนล้าล้าอ่อนนุ่มนิ่ม
อ่อนนิ่มน่วมนาล้าอ่อน
อ่อนลมกำลังดินดอน
อ่อนไฟน้ำอ่อนดับไป

ดับไป เกิดขึ้น ตั่งอยู่

ดับไปอ่อนล้าหมดไฟ
ดับไปอ่อนในอากาศ
ดับไปอ่อนน้ำแปรธาตุ
ดับไปดินอาจทรุดซาง
ดับไปไร้รับไร้ให้
ดับไปร่างร่วงร่างดับ
ดับไปหรือจิตวูบวับ
ดับไปไฟดับหมดพลัง
เกิดขึ้นแห่งไฟร้ายรึรัก
เกิดขึ้นพำนักดินโขด
เกิดขึ้นน้ำพาชื่นโชติ
เกิดขึ้นลมโรจน์รุ่งเรือง
เกิดขึ้นแม้ดับมอดจบ
เกิดขึ้นกลับภพสิ่งใหม่
เกิดขึ้นแม้ปะทุธาตุใด
เกิดขึ้นร่างใหม่กายกรรม
ตั่งอยู่ไฟเเสงสิ่งพอ
ตั่งอยู่น้ำหล่อเลี้ยงใส
ตั่งอยู่ดินกลุ่มก้อนใด
ตั่งอยูลมในหมุนเวียน
ตั่งอยู่วิญญานวิญญู
ตั่งอยู่เรียนรู้ไม่หมด
ตั่งอยู่ตั่งตรงไม่คด
ตั่งอยู่ดำเนินกฏกายใจ

ตั่งอยู่บางร่างกายตั่งไม่นาน
ตั่งอยู่มารสังขารเข้าจองจับ
ตั่งอยู่บุญญากายสบายครับ
ตั่งอยู่บ้างกรรมรับกรรมมารอ
ตั่งอยู่สุขแสงปัญญาสว่าง
ตั่งอยู่รับทุกข์ทางต้องรับได้
ตั่งอยู่เพื่อสร้างงามสะสมไป
ตั่งอยู่เพื่อผ่อนคลายเวรคลายกำ
ตั่งอยู่ของสังขารมารหรือเทพ
ตั่งอยู่เพื่อส้องเสพสุขทุกข์ไข
ตั่งอยู่กายสละสูงสุดใจ
ตั่งอยู่ของร่างกายกายใจต่างกำ
ตั่งอยู่ของคำพูดสัญญาพะยาน
ตั่งอยู่ของวิญญานเหตุผลจับ
ตั่งอยู่ของคำพูดพูดโน้นนี้นับ
ตั่งอยู่ของจิตจับนับของตน
ตั่งอยู่นี้นู้นนั้นนับผัสสะ
ตั่งอยู่กำนี่นะของเขาให้
ตั่งอยู่ความพอใจรักสุดใจ
ตั่งอยู่แม้ผู้ให้ไม่รู้นาม
ตั่งอยู่ยินดีนักงามงดนะ
ตั่งอยู่ไม่ชอบจะจำเอาไว้
ตั่งอยู่ชอบไม่ชอบยึดมาไป
ตั่งอยู่อยู่ในใจกายวาจา

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ดัดลม

ดัดจะฤทธิดัดจะเดชดัดจะหลุบ
ดัดจะหุบดัดจะหดดัดจะหาย
ดัดจะร้ายดัดจะริตดัดจะบาย
ดัดจะหน่ายดัดจะหน่วงทรวงคำนึง
ดัดจะหลงดัดจะรักดัดจะโกรธ
ดัดจะโหดดัดอหังมะมังทมึง
ดัดจะริบดัดจะหลอกดัดตรวนตรึง
ดัดทรวงซึ่งดัดพะพายในสายลม

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สัตว์สงวน

เก้งกวางกว่างกวากวิดแกว่งกวัน
โคควายควิดคว้าควันควัดค้อน
ละองละมั่งสมันสะเหมือนสมีตอน
กระซู่เลียงผาเขาสอนให้รู้สูญพันธุ์