วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558

ตัดสินใจแทนประชาชนคนอัตตาธิปไตยที่สุขสว่าง

ตัด ตระบัตคัดเลือกคนผลกลับยัก
สิน ธรรมจักผลักเราจากพรากใจจิต
ใจ เป็นนายกายเป็นบ่าวเน่าน่าคิด
แทน ลิขิตจิตวิสุทธิ์หรือจิตทราม
ประรำประราประชาสบประชาสุข
ชาชินคลุกทุกข์ชินชาติอาจมาใช่
ชนกลุ่มกาลวรรณะซ่อนสันดอนใจ
คนที่ไหนคนที่ใดตายต่างกัน
อัตตาจัดมัดอัตราว่าอย่างนั้น
ตาสร้างสรรค์อันดวงตาสวยงามให้
ธิปทิพย์ปัจปัญปัญญานำดวงใจ
ปัตดวงใสตรัยไทธงองค์ดวงธรรม
ที่นั้นนั่นทันธรรมทิพย์ธุธรรมมะ
สุขนั่นจะทะทุกข์สุขเกิดดับได้
สะสาจิตพลอุทิศเพื่อสิ่งใด
หว่างกลางใจสิ่งไหนมอบตอบเรื่องธรรมสะสาจิตพวกอุทิศอาสา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น