วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ศรัทธา ไม่ศรัทธา

ศรัทธาใดในความธรรมนำความเปลี่ยน
ศรัทธาเขียนศรัทธาพูดศรัทธาร้อง
ศรัทธาทำศรัทธาตนศรัทธามอง
ศรัทธาผ่องศรัทธาภัยศรัทธาเพียร
ศรัทธากร่อนการกิจคนเมื่อกรดกร่อน
ศรัทธานอนเนื่องนานเนิ่นเดินยืนไหว
ศรัทธาสุดกระแสเกิดเพื่อสิ่งใด
ศรัทธาไหนสว่างใจในอัศจรรย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น