วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ความเปลี่ยนผ่านนั้นหมุนเวียนเพียรหมุนวน

ความเปลี่ยนศลเปลี่ยนทำมาเปลี่ยนหนาธาตุ
ความเปลี่ยนแลแร่ธรรมรวมธาตุเปลี่ยนอาชญ์
ความเปลี่ยนธาตุอาจองธรรมนำธาตุธง
ความเปลี่ยนไปในธาตุดินหินเหลวได้
ความเปลี่ยนไปในธาตุน้ำเหือดแห้งไหล
ความเปลี่ยนไปในธาตุธรรมลมหมุนใจ
ความเปลี่ยนไฟในธาตุร่างตลอดเวร
ความเปลี่ยนในวิญญาณธาตุ ณ ตาเป้า
ความเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนปรนไปในรวมธาตุ
ความเปลี่ยนไปในจักรวรรตติวัตเตา
ความเปลี่ยนเขาที่แข็งแกร่งหินผาคง
ความเปลี่ยนเงินเป็นธาตุเพชรเกล็ดมุขฆะ
ความเปลี่ยนพระศรัทธาธงองค์ประหันต์
ความเปลี่ยนแร่ธาตุแปรเปลี่ยนไฟธรรมฑัณ
ความเปลี่ยนสรรเสริญในพริบธาตุธรรมใดเพราะไม่รู้เรื่องใครตาย
เพราะไม่รูใครไม่ตาย
เพราะไม่รู้แกล้งตายหนาย
เพราะไม่รู้ตายรายราย
เพราะไม่รู้เขาปิดสาย
เพรายไม่รู้เรื่องไรตาย
เพราะไม่รู้มากกรรมขาย
เพราะไม่รู้ขายตายคาย
ขาดลมหายใจใน45?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น