วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รูปเป็นของผู้ใด

รูปในร่างย่อมเป็นของผู้ให้เกิด
รูปบรรเจิดรูปไม่งามใครสร้างให้
รูปสวยงามในพอใจติดตามไป
รูปจริงไม่ขันธ์ตั่งขึ้นเปลี่ยนปรับปรวน
รูปย่อมมีตนตัวจิตอุทิศสร้าง
รูปเกิดอย่างสวยงามแล้วส่วนสดใส
รูปไม่งามเกิดไม่ข้ามไม่พอใจ
รูปเกิดไม่ไม่เกิดรูปบังคับตน

รูปเกิดแล้วเวลาดับเป็นของทุกข์
รูปเกิดสุขมีเจ้าของนั่นโน่นนี่
รูปไม่งามเขาพอใจอย่างไรมี
รูปงามศรีระสะรีศรีตราตน
รูปมีแร้วดังติดเบ็ดหรือตนบ่วง
รูปงามสรวงสวรรค์ส่งลงผู้สร้าง
รูปงามเลิศปฐพีภพสบสวรรค์ลาง
รูปมีทางอย่างไม่มีในรูปใคร

รูปกดในอยู่ในรูปจริงหรือที่
รูปใดมีเกียรติคุณเหนือรูปร่าง
รูปแสนหนักรูปแสนรักเวลาวาง
รูปเกิดอย่างวางในรูปพระคุณครู

รูปเกิดเกลียดในเวทนาเดิมสุดทางสุด
รูปเกียรติจุดในใสถางทางสุขให้
รูปสูงงามเวลาเปลี่ยนทำลายใด
รูปรัดใคร ใครรัดรูป ร่างเกิดเธอ

 เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นาม รูปจึงมี(http://etipitaka.com/search/)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น