วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559

รูป

รูปรูปังสังขารารูปไร
รูปงามไหนไม่งามยามกายแตก
รูปหยาบหรือละเอียดถึงถูกแบ่งแยก
รูปผิดแผกรูปปราณีตรูปังพัง

เวทนานานำที่ทางแห่งนา
เวทนากิเลสาอานุสัย
เวทนารับรู้ต่างมุมมองใจ
เวทะใดเรื่องนำไปในใจตน

สัญญาสัญญีสูงยงค์
สัญคงสัญคมสมความ
สัญญาสนยิ่งสุดหนาม
สัญความจำได้รู้กอง

สังขารสังข์ไขในสังสาร
สังขุกาลขารสงไขยในสังข์ของ
สังขารากองเวลากรรมยึดครอง
สังขารปองของสุขขันธ์สันต์ไขยืน

วิญญา ณ.วิญญู วิญ ณุญา
วิญญาติมา วิญญาติไป ในหมดยาธิ
วิญญานัย วิญญานอกวิญญาปราชญ์
วิญญานพรากจากกายแตกแยกเพื่อใด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น