วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เวลาของความรักย่อมมีหมด

เวลาของที่สดย่อมมีเหี่ยว
เวลามีมากหมดหรือหน่อยเดียว
เวลาเที่ยวท่องที่เหลือเรืออับปาง
เวลาบางร่างกายตายกำหนด
เวลาหดบางร่างกายไร้ความเกิด
เวลาร่างถึงร้อยปีหรือเดือนวันเชิด
เวลาเปิดเวลาปิดแล้วแต่วาง
เวลากำหนดให้กายกำหนด
เวลาปลดเวลาปล่อยรอยกรรมจาก
เวลาตั่งใจบุญมีผลมาก
เวลาพรากตั่งใจมากมีผลมากมีผลธรรม
เวลาของแก้วน้ำยอ
่มนับหมด เวลาของถังถดหรืออ่างหนอ เวลาของเหยือกแก้วโลหะกอ เวลาของโอ่งหนอตุ่มแสนดี เวลาของเสื้อสวยใส่มากเก่า เวลารองเท้าเราต่างไหนนี่ เวลาของบางอย่างอยู่นานปี เวลาของบางที่นาทีเดียว เวลาของมีอยู่ตรงได้นาน เวลาของสังขารแตกต่างขอ เวลาของบางอย่างกำมะลอ เวลาอายุยออายุยา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น