วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2559

สัมมาทิฐิมิจฉาทิฐิ

สัมสมสำสัมสัมสมสมสัมสำ
มามุ่งกรรมหมั่นมุ่งมามุ่งหมาย
ทิธิทิที่ทิทิที่ทวนไป
ฐิผลิผลกุศลใดในกรรมวน

มิจมิตรมิดมืดมืดมิตรมิดมิทมิิด
ฉาริษฤทธ์ริดรอนสิทธิฉาฉาฉา
ทิธิทิที่ทิทิที่ที่ทวนมา
ฐิผลิผลอกุศลาในคราวน

ใส่กลอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น