วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

พบภพพลบในพิภพเวลาหมุน

พบภพพบในพิภพงามอมตะ
พบภพพบในพิภพยามเปลี่ยนณะ
พบภพพบมีอมตะหรือไม่มี


ไม่มีพบรัตนอัมตาภพ
ไม่มีพบในพิภพไม่อมตะ
ไม่มีภพในพิภพพบตั่งณะ
ไม่มีพบพลบภพคณะปฏิปทา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น